RT Maelstrom - шаблон joomla Оригами

Tájékoztató a tanulók mulasztásával kapcsolatos szabályokról

 I. A 2012. évi CXX. törvény rendelkezik a 14. életévüket be nem töltött tanulók iskolakerülésének megakadályozását célzó hatósági eljárásról.

Azokat a tanulókat, akik tanítási idő alatt

  • vagy nagykorú személy kísérete nélkül,
  •  vagy hitelt érdemlő igazolás nélkül

vannak távol az intézményből, a rendőr az intézmény vezetőjéhez kísérheti.

Hitelt érdemlő igazolásnak tekinthető:

a)     az iskola által kiállított igazolás,

b)    a tanuló szülője vagy törvényes képviselője által kiállított írásbeli igazolás (mellékelve). Nem kell feltétlenül ezt a nyomtatványt használni, csak a szükséges adatok legyenek rajta, ezt a tanítási idő alatti távollétre a szülők előre állítsák ki gyermekük számára. Ez a nyomtatvány nem helyettesítheti a szülőnek az iskola felé történő, a tájékoztatóba beírt igazolását!

c)     orvosi igazolás.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 41. § -a 7. bekezdése alapján a tanuló iskolából való távolmaradása jogszerűségének ellenőrzésére és a szülővel való kapcsolatfelvétel céljából az iskola továbbíthatja a hatóságnak a tanuló és szülei személyes adatait és elérhetőségét.

II. Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. EMMI rendelete alapján:

A tanulónak az iskolai foglalkozásról való távolmaradását igazolni kell.

Iskolai Házirendünk szerint a szülőnek az előre be nem jelentett hiányzás első napjának reggelén tájékoztatni kell az iskolát a hiányzás tényéről és okáról.

Félévenként 3 napot igazolhat a szülő. Ennél hosszabb hiányzásra az iskola igazgatójától kell engedélyt kérni. Betegség esetén orvosi igazolást kap a tanuló. Valamennyi igazolást a tájékoztató füzetbe is beírva legkésőbb a következő osztályfőnöki óráig be kell mutatni az osztályfőnöknek.

Az igazolatlan mulasztásról már az első alkalommal értesíteni kell a szülőt, felhívva a figyelmet a következményekre.

tizedik (10.) igazolatlan óra után az iskola igazgatója értesíti a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot.

Harminc (30) igazolatlan óra után az iskola tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot és ismételten a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének értesítésében.

A hatóság szabálysértési eljárást fog kezdeményezni.

Ötven (50) igazolatlan óra után az iskola haladéktalanul értesíti az illetékes jegyzőt és a kormányhivatalt.

Ha az igazolt és igazolatlan mulasztás együttesen a 250 órát, illetve egyes tantárgyakból a tanítási órák 30% – át meghaladja és emiatt év végén nem értékelhető, a tanuló a nevelőtestület engedélyével osztályozó vizsgát tehet.

Ha az igazolatlan mulasztás meghaladja a 20 tanórát és az iskola az értesítési kötelezettségeinek eleget tett, a nevelőtestület megtagadhatja az osztályozó vizsga engedélyezését.

A késéseket is igazolni kell, az idejüket összeadni. Ha ez az idő eléri a 45 percet, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanórai foglalkozásról. 

 

2013. január 10.                                                                

Kozák Zsolt igazgató